รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0638
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0638/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     โล่ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2503 ตุลาคม 2512  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0638.docclose windows.