รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0637
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0637/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.อมร ภูมิรัตน
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 46  
  รายการ     แว่นตา พร้อมกล่อง ของ ศ.อมร ภูมิรัตน  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.