รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0636
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0636/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.อมร ภูมิรัตน
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 46  
  รายการ     PASSPORT ศ.อมร ภูมิรัตน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0636.docclose windows.