รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0634
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-64
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.อมร ภูมิรัตน
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 46  
  รายการ     บัตรประจำตัวประชาชนของ ศ.อมร ภูมิรัตน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0634.docclose windows.