รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0632
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-62
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.อมร ภูมิรัตน
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 46  
  รายการ     บัตร AMERICAN EXPRESS ศ.อมร ภูมิรัตน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0632.docclose windows.