รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0631
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-61
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.อมร ภูมิรัตน
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 46  
  รายการ     บัตร VISA ศ.อมร ภูมิรัต  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0631.docclose windows.