รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0628
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     R-1
  ผู้บริจาค     อ.อวบ เหมะรัชตะ
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 46  
  รายการ     แผ่นเสียง จาก อ.อวบ เหมะรัชตะ  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.