รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0627
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-26
  ผู้บริจาค     ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด
  วันที่บริจาค     26 มี.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจกำลังตอนไก่  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.