รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0626
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-25
  ผู้บริจาค     ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด
  วันที่บริจาค     26 มี.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจถ่ายรูปหน้าเล้าไก่  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.