รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0622
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-9
  ผู้บริจาค     ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด
  วันที่บริจาค     26 มี.ค. 46  
  รายการ     ปริญญาบัตรกสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบแก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.