รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0621
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0621/2546
  ผู้บริจาค     ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด
  วันที่บริจาค     26 มี.ค. 46  
  รายการ     ปืนลูกซอง พร้อมกล่องเก็บปืน และกล่องลูกกระสุนปืน  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.