รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0619
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-20
  ผู้บริจาค     สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     CD รวมผลงาน ปรัชญา สังคม การศึกษาที่ระลึก 80 ปี ศ.ระพี สาคริก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.