รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0612
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-13
  ผู้บริจาค     สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     CD รวมผลงานของ - ศ.บุญ อินทรัมพรรย์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0612.docclose windows.