รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0061
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-18
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     สารข่าว KU-JAPAN PROJECT โครงการพัฒนางานวิจัยของ มก. ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ระยะที่ 2 ) ปี่ที่ 1  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0061.docclose windows.