รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0597
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0597/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     ชุดครุยของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.