รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0591
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0591/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.เทียม คมกฤส
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     ชุดครุย, HOOD, หมวกของ ศ.เทียม คมกฤส  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.