รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0589
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0589/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์
  วันที่บริจาค     19 มี.ค.46  
  รายการ     เหรียญ ROTARY INTERNATIONAL BANGKOK PAST PRESIDENT  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.