รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0587
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0587/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์
  วันที่บริจาค     19 มี.ค.46  
  รายการ     แว่นตาของ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.