รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0586
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0586/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์
  วันที่บริจาค     19 มี.ค.46  
  รายการ     ธง UNIVERSIADE-TOKYO ; 1967  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0586.docclose windows.