รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0585
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-57
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์
  วันที่บริจาค     19 มี.ค.46  
  รายการ     นามบัตรที่มีผู้มอบให้ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์  
  จำนวน     10  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0585.docclose windows.