รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0584
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-56
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์
  วันที่บริจาค     19 มี.ค.46  
  รายการ     ป้ายชื่อ-มูลนิธิบูรณะชนบทฯ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.