รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0580
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0580/2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     13 มี.ค. 46  
  รายการ     พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (ในแฟ้มปกผ้าไหม)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.