รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0578
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0578/2546
  ผู้บริจาค     น.ส.เกสริน ยศวัยใจ
  วันที่บริจาค     7 มี.ค. 46  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 62  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.