รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0561
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0561/2546
  ผู้บริจาค     รศ.วชิรา สรรพศรี
  วันที่บริจาค     3 มี.ค. 46  
  รายการ     โล่สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา แด่ ศ.บุญ อินทรัมพรรย์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0561.docclose windows.