รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0560
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-7
  ผู้บริจาค     รศ.วชิรา สรรพศรี
  วันที่บริจาค     3 มี.ค. 46  
  รายการ     สำเนาปริญญาบัตรของ ดร.สง่า สรรพศรี  
  จำนวน     11  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0560.docclose windows.