รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0556
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-81
  ผู้บริจาค     รศ.วชิรา สรรพศรี
  วันที่บริจาค     3 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสือไม้ต้นในสวน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0556.doc



close windows.