รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0552
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0552/2546
  ผู้บริจาค     นายประหยัด สุตเศวต
  วันที่บริจาค     12 ก.พ. 46  
  รายการ     เหรียญรางวัล (ทอง เงิน ทองแดง) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.