รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0551
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0551/2546
  ผู้บริจาค     นายประหยัด สุตเศวต
  วันที่บริจาค     12 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่เกียรติคุณ “กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 20 วันที่ 8-15 มกราคม 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.