รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0548
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-57
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำแพงแสน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.