รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0547
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-56
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการสภา มก. 24 ก.ค. 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.