รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0543
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-50
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     ใบรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30 ก.ย. 23 ของนางสุนันทา คัมภีร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.