รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0542
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-49
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     ใบรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 29 มิ.ย. 16 ของนายธงชัย คัมภีร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.