รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0531
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0531/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     กริชที่ระลึกจาก UTK AG SCI & Natural Resource  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.