รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0520
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0520/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     Proclamation จาก Tennesee  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.