รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0507
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0507/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     พัดที่ระลึก จาก KAGAWA University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0507.docclose windows.