รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0050
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-10
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     หนังสืออิ่มท้อง-อิ่มใจ/ ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ และคณะ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.