รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0499
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0499/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     กล่องไม้ที่ระลึก จาก College of Agriculture, Iowa State University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0499.docclose windows.