รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0491
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0491/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่ ZHONGGUOLONG จาก Yunnan Agricultural University 12 th – 18 th July, 1998  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0491.docclose windows.