รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0488
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0488/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     ของที่ระลึก จาก Yunming University of Science and Technology, P.R. China , March 1998 (ภาพ ox – tiger ขนาดเล็ก)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.