รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0486
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0486/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่จาก National Chung Hsing University  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0486.docclose windows.