รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0481
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 04812546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่ของสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0481.docclose windows.