รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0478
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0478/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่ของทบวงมหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0478.docclose windows.