รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0477
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0477/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 46  
  รายการ     ของที่ระลึก ฉากไม้แกะสลัก (ภาพผู้หญิงจีน)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.