รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0464
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0464/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่ HONG KONG RUGBY FOOTBALL UNION  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0464.docclose windows.