รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0462
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0462/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่ BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0462.docclose windows.