รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0449
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0449/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 46  
  รายการ     ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2486)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.