รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0447
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0447/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่กีฬาสัมพันธ์เกษตร – มหิดล (2520)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.