รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0445
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-46
  ผู้บริจาค     นางจรรยา พุกกะเวส
  วันที่บริจาค     3 ก.พ. 46  
  รายการ     ใบเสร็จรับเงิน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย, ค่าองค์การนิสิตของนางจรรยา พุกกะเวส  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.