รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0043
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     3 สส 2518
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     หนังสือคู่มือนิสิต มิ.ย. 2518 – พ.ค. 2519  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.