รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0428
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-68
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ประกาศพระเกียรติคุณ และเกียรติคุณ ของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18-19 กรกฎาคม 2528  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0428.docclose windows.